سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی والی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
حیدرعلی کشکولی – استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
هوشنگ حسونی زاده – استاد دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان و معاون مطالعات پایه و منابع آب س

چکیده:

بمنظور طراحیشبکههایزهکشی زیرزمینیو تعییندبی، قطر و فاصلهزهکشها علاوهبر اندازهگیریضریبآبگذریلایههای خاکدر زیر عمقنصبزهکشها، نیاز بهتعیینضریبمتوسط آبگذریلایههایخاکدر بالایعمقنصبزهکشها نیز میباشد. روشاندازهگیریضریبآبگذریبا توجهبهعمقبرخورد بهآبزیرزمینیانتخاب شد. بدینترتیبکهاز روشپرمامترگلف برای نقاطی که سطح آب زیرزمینی در عمق پائین (بیش از دو متری) بود, استفاده شد. برایعمقآبزیرزمینی در عمق۲ متری و بالاتر نیز از روش ارنستاستفاده گردید. در این تحقیق اندازه گیری هدایت هیدرولیکی به روش گلف و ارنست مورد ارزیابی قرار می گیرد