سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود خراسانی – کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی زیودار – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرشاد فرشچی تبریزی – دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

برجهای آکنده، قسمت مهمی از تجهیزات وسیع انتقال جرم و حرارت هستند. امروزه، استفاده از برجهای پرشده به دلیل افت فشار کمتر، ظرفیت و انتقال جرم بالاتر نسبت برجهای سینیدار، در حال افزایش است.در این تحقیق پارامترهای مؤثر بر عملکرد برج مانند ماندگی مایع و ضرایب انتقال جرم فاز گاز در برج رطوبت زنی با استفاده از آکنههای نامنظم در برجهایی به قطر۰/۲و۰/۱متر و ارتفاع ۱ متر، اندازهگیری شد. در این آزمایش ها، از آب و هوا برای فاز گاز و مایع استفاده شد. دبی هوا بین ۱/۳۲ تا۳/ه۹۳مترمکعب بر ساعت و دبی مایع ۱۰ تا ۷۰ مترمکعب بر ساعت میباشد. یکی از پارامترهاای تاثیر گذار بر انتقال جرم سطح تماس موثراست. در این تحقیق از مدلNakajima جهت محاسبه سطح تماس موثر استفاده شد، سپس مقادیر آزمایشگاهی ضرایب انتقال جرم فاز گاز با مدلهایOnda, Billet, Shulman, Grouff, Shi Zechمقایسه شد. درصد خطای نسبی میانگین این مدلها با نتایج آزمایشگاهی به ترتیب ۷۵ % و ،%۲۱ ،%۲۹ ،%۱۵ ،%۴۵ و۱۹۵%میباشد. نتایج نشان داد که با کاهش قطر برج، ضریب انتقال جرم فاز گازKg.ae) افزایش مییابد.