سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خلیل اسفندیارپوربروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی
مرتضی زیودار – دانشیاران دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرشاد فرشچی تبریزی –

چکیده:

برجهای آکنده قسمت مهمی از تجهیزات وسیع انتقال جرم و حرارت هستند امروزه استفاده از برجهای پرشده با آکنه های ساختاریافته بهدلیل افت فشار ظرفیت و انتقال جرم بالاتر نسبت به آکنه های نامنظم و برج های سینی دار درحال افزایش است دراین تحقیق ماندگی مایع و ضرایب انتقال جرم فاز گاز در برج رطوبت زنی با استفاد هاز آکنه های ساختاریافته دربرجهایی به قطر ۰/۲ و ۰/۱ متر و ارتفاع ۱ متر اندازه گیری شد درآزمایشات از آب و هوا برای فازگاز و مایع استفاده شد سرعت هوا بین ۱/۳۲ تا ۳/۹۳ متر برثانیه و سرعت مایع ۱۰ تا ۷۰ مترمکعب برساعت می باشد یکی از پارامترهای تاثیر گذار برانتقال جرم سطح تماس موثر است دراین تحقیق از مدل Xu جهت محاسبه سطح تماس موثر استفاده شد سپس مقادیر آزمایشگاهی ضرایب انتقال جرم فاز گاز با مدلهای Xu Delft Nawrocki Rocha Bravo مقایسه شد. خطای نسبی میانگین این مدلها با نتایج آزمایشگاهی به ترتیب ۳۵ و ۸ و ۳۶و ۵۹ و ۶۶% می باشد همچنین نتایج نشان داد که با کاهش قطر برج ضریب انتقال جرم فاز گاز Kg.ae افزایش می یابد.