سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهشید فخرایی لاهیجی – اعضای هیئت علمی بانک ژن گیاهی ا یران
اردشیر رحیمی میدانی –
فرنگیس قنواتی – عضو هیئت علمی موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر کرج

چکیده:

شناسایی سطح پلوئیدی در بین گونه می تواند منجر به تکامل گیاه افزایش هتروزیگوت و افزایش و یا انشعاب انزیم شود مقایسه مطالعه کروموزومی دیپلوئید کولتیوارهای لاله نشان داد که سطح پلوئیدی متفاوت داشته و سطح پلوئیدی آنها پلی پلوئیدی ۲n=2x=24 و دارای سوماتیک DNA از دامنه ۳۲ تا ۴۰ Pg می باشد ودر تتراپلوئید گونه های لاله ۲n=3x=36 از ۴۷ تا ۸۰ pg متغیر بوده است نتایج بررسی سطح پلوئیدی با روش فلوسیتومتری اندازه گیری ژنوم مو یدشمارش کروموزوم ها با میکروسکوپ بودها ست بین سطوح پلوئیدی لاله های داروینی واندازه ژنومهسته ایی آنها توسط دستگاه فلوسیتومتری برحسب پیکوگرم و مجموع طول کروموزوم برحسب میکرومتر در اندازه ژنوم هسته ایی افزایش را نشان داد و رابطه مستقیم داشته است.