سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر بهرامی فر – دکترای شیمی تجزیه عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
کامیار طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سموم ارگانوفسفره و کلره چه درگذشته و چه د رحال به عنوان حشره کش در کشاورزیشمال کشور که عمدتا کشت برنج می باشد بطور گسترده وسیعی مصرف می گردیده است که راهیابی باقی مانده این سموم از طریق مختلف به منابع آب، باعث الودگی این منابع و درنتیجه تهدیدی برای محیط زیست می گردد ۱۱ سم ارگانوکلره ۲,۴′-DDTو ۲,۴′-DDEو ۲,۴′-DDD ،و ۴,۴′-DDT و۴,۴′-DDEو۴,۴′-DDD وAldrineو deldrine وα-HCHوβ-HCHوɣ-HCH و۳ سم ارگانو فسفره دیازینون، ادیفنفوس و کلروپیروفوس در این تحقیق مورد بررسی و شناسایی قرارگرفتند. نمونه ها از آب و رسوب کف رودخانه سیاهرود قائم شهر در مصب رودخانه و با سه تکرار برای آب و سه تکرار برای رسوب برداشته شده و سموم مورد نظر در نمونه های آب با بکارگیری روش استخراج با فاز جامد و در نمونه های رسوب با روش فاز حلال – حلال استخراج گردید و کمک دستگاه GC/ECD شناسایی و اندازه گیری گردیدند.