سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید سعیدا اردکانی – یزد – دانشگاه اقتصاد – دانشکده اقتصاد – مدیریت و حسابداری
محمد علی خاصی – یزد – دانشگاه اقتصاد – دانشکده اقتصاد – مدیریت و حسابداری
ابوالفضل دهقانی – یزد – دانشگاه اقتصاد – دانشکده اقتصاد – مدیریت و حسابداری
محمد رضا برزگری – یزد – دانشگاه اقتصاد – دانشکده اقتصاد – مدیریت و حسابداری

چکیده:

اندازه گیری قابلیت های یادگیری سازمانی یکی از موضوعات با اهمیت در مطالعات سازمانی می باشد. مقاله حاضر به اندازه گیری سطح یادگیری سازمانی در شرکت فرآورده های نسوز آذر می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت فرآورده های نسوز آذر تشکیل می دهند. بر اساس نتایج بدست امده مسئولین بخش تولید نسبت به مسئولین بخش ستادی تاثیر تطبیق محیطی را بر یادگیری سازمانی بیشتر ارزیابی کرده اند همچنین مسدولین دارای سن ۴۴ سال و بیشتر تاثیر یادگیری اجتماعی را بر سادگیری سازمانی بیشتز ار مسئولینی که دارای سن ۲۶ تا ۳۱ سال هستند ارزیابی نمودند. با توجه به نتایج بدست آمده بر اساس آزمون فرید من رتبه بندی عوامل موثر بر یادگیری سازمانی به صورت زیر می باشد :۱- گفت و شنود ۲- ارزیابی عملکرد ۳- پیوند سازمان با بیرون ۴- تطبیق پذیذری با محیطی ۵- آگاهی ۶- بستر رشد و خلاقیت ۷- مدیریت رشد دانایی ۸- یادگیری اجتماعی.