سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر شرفی – دانشیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا نیکوفر – استادیار دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
سیدربیع مهدوی – دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
سوسن چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

بدلیل پرتوگیری بافتهای سالم در پرتو درمانی سعی بر آن است با طراحی درمان مناسب دز رسیده به این بافتها کمتر از حد تحمل باشد. هدف این تحقیق بررسی پرتوپراکنده به تخمدان در بیماران و در عمق های مختلف فانتوم انسان نما (Antropomorphic) به روش ترمولومینسانس دزیمتری و تأثیر حفاظ میدان تابش بر پرتوگیری تخمدان است. دز جذبی تخمدان در پرتودرمانی قفسه صدری در هر جلسه درمانی۰٫۳۸ ±۱٫۶۸ cGy و در پرتو درمانی شکم cGy 0.76 ±۳٫۰ بود. دز پراکنده عمق های مختلف ناحیه تخمدان در فانتوم یکسان و مستقل از عمل بافت بود. دز جذبی تخمدان در میدان درمانی حفاظ شده نسبت به میدان درمانی بدون حفاظ افزایش معناداری داشت (P.value<0.05)