سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمانه السادات شباهنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
مجید تقی زاده – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
علی الیاسی – دانشیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

چکیده:

در کار حاضر نتایج حاصل از اندازه گیری دانسیته و ویسکوزیته محلول پلی وینیل پیرولیدون (PVP) با وزن مولکولی ۲۵۰۰۰ در حلال آب و اتانول در محدوده دمایی ۲۹۳ تا ۳۲۸ کلوین و غلظت های مختلف ۰/۱, ۰/۲, ۰/۳ و ۰/۴۵ اندازه گیری گردید. داده های آزمایشگاهی دانسیته و ویسکوزیته به ترتیب با معادله چند جمله ای با درجه دو و نمایی نسبت به دما تطابق دارد. بهترین ضرایب معادله توسط رگرسیون غیر خطی از روی نتایج آزمایشگاهی تعیین و میانگین قدر مطلق خطای نسبی برای دانسیته و ویسکوزیته در حلال آب و اتانول محاسبه گردید.