سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا فتاحی مقدم – دانشیاران گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر
وحیده ناظری – دانشیاران گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر

چکیده:

مصرف میو هها به علت دارا بودن مواد آنت یاکسیدانی از قبیل ویتامین ث خطر ابتلا به بیمار یهای قلبی عروقی و سرطان را کاهش می دهد. در این مطالعه ۳۳ ژنوتیپ آلو (Prunus domestica L.) مورد آزمایش قرار گرفت و شاخص های مختلف از قبیل ویتامین ث، آنتوسیانین، کاروتنوئید، درصد فعالیت آنت یاکسیدانی، TSS ،pH و TA آنها اندازه گیری شد . درصد فعالیت آنتی اکسیدانی ژنوتیپ ها ۷/۱۳% تا ۵۱/۹۹% و میزان ویتامین ث آنها بین ۱۵/۰۲ تا ۳۲/۵۸ ( میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن تازه میوه) بود، در حالی که میزان کاروتنوئید نمونه ها ۱/۰۹ تا ۳/۷۴ (میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن تازه میوه) بود. تجزیه داده ها و مقایسه میانگی نها با آزمون چند دامن های دانکن اختلاف معن یداری بین ژنوتیپ های مورد مطالعه نشان داد که م یتواند در بهبود صفات کیفی آلو مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی با توجه به ارزش مواد آنتی اکسیدانی مانند ویتامین ث در سلام تی انسان پیشنهاد می گردد که در رژیم غذایی افراد از میو هها از جمله آلو که دارای فعالیت آنت یاکسیدانی بالایی هستند استفاده شود.