سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد قوچانی مقدم – شیمی تجزیه، دانشجو، دانشگاه صنعتی شاهرود
منصور عرب چم جنگلی –
ناصر گودرزی –

چکیده:

برای تعیین مقادیر ناچیز تیواوره در نمونه های محیطی از روش ساده، حساس سینتیکی-اسپکتروفتومتری تزریق در جریان پیوسته استفاده شده است. این روش براساس اثر بازداری تیواوره بر سیستم پتاسیم برومات با متاکرزول پرپل است. زمان القایی متناسب با غلظت تیواوره است. بی رنگ شدن متاکرزول پرپل به وسیله محصولات واکنش برای دنبال کردن واکنش به صورت اسپکتروفتومتری در طول موج ۵۲۵ نانومتر استفاده شده است. سرعت واکنش متاکرزول پرپل و پتاسیم برومات در دمای اتاق و در محیط اسیدی کند است و در حضور یون برمید به دلیل واکنش آن با برومات و تولید Br2 سرعت واکنش افزایش می یابد. Br2 تولید شده با متاکرزول پرپل واکنش می دهد و آن را به یک ماده بی رنگ تبدیل می کند و یک چرخه کاتالیزوری شکل می گیرد لذا جذب متاکرزول پرپل در طول موج ۵۲۵ نانومتر با زمان کاهش می یابد و حضور تیواوره باعث توقف واکنش بی رنگ شدن متاکرزول پرپل و ثابت ماندن جذب برای مدت زمانی می شود. دامنه خطی روش ۱/۰ تا ۱۴ میکروگرم بر میلی لیتر است. انحراف استاندارد نسبی ((RSD% برای ۶ اندازه گیری تکراری برای غلظت های ۱ ، ۶ و ۱۰ میکروگرم بر میلی لیتر از تیواوره به ترتیب ۰۶/۲ ، ۷۴/۱ و ۶۷/۱ در صد می باشد. این روش به طور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری تیواوره در نمونه های حقیقی به کار گرفته شده است.