سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امیر محمدی نژاد – دانشجوی مقطع دکتری اقتصاد کشاورزی واحد علوم و تحقیقات
شمس ا .. شیرین بخش – استادیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهراء

چکیده:

در این مطالعه بهره وری صنعت مرغداری پرورش مرغ گوشتی کشور برای سال های ۱۳۶۹‐۷۹ با استفا ده از توابع تولید مرزی و روابط ریاضی شاخص بهره وری مالمکویست ) Malmquist index) اندازه گیری و به اجزاء تشکیل دهنده آن تجزیه می گردد . نتایج بدست آمده نشان می دهد که در حد فاصل سال های ۱۳۶۹-۷۲ و در پی حذف تدریجی مداخله دولت در تولید و توزیع
مرغ گوشتی امکان بهره برداری بهینه تر از منابع تولید فراهم و در نتیجه کارایی فنی مرغداری های پرورش مرغ گوشتی در همه استانها بهبود می یابد . برای سال های ۱۳۷۲- ۷۵ نیز شاهد جهش تکنولوژیکی با نرخ رشد ۸ / ۹ درصد در سال برای صنعت مرغداری کشور هستیم . لیکن در سال های ۱۳۷۵-۷۹ صنعت مرغدا ری پرورش مرغ گوشتی کشور دوره ً نسبتا با ثباتی را به
لحاظ تغییرات شاخص های بهره وری ( رشد منفی سالانه ۰ / ۷ درصد ) ، کارایی و تکنولوژی پشت سر می گذارد .