سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه طایفه علی اکبرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیع
علیرضا طلایی – استاد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا فتاحی مقدم – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

پسته محصول تجاری مهمی است که مغز آن حاوی پروتئین ها، مواد معدنی مانند پتاسیم و منیزیم می باشد. این بررسی به منظور ارزیابی ژنوتیپ های برتر از نظر عناصر غذایی و میزان پروتئین و چربی انجام گرفته است. به این منظور ۲۰ ژنوتیپ پسته از منطقهی فیض آباد خراسان رضوی انتخاب گردید. نتایج بهدست آمده نشان داد که ژنوتیپ ها در صفات مورد بررسی در سطح ۵% تفاوت معنیداری داشتند. میزان پروتئین در ژنوتیپ های مورد آزمایش در محدوده ۲۶/۸-۱۶/۲ درصد بود. چربی نیز به میزان ۵۷-۴۸ درصد برآورد گردید، که بیشترین مقدار آن در پسته گرمه ریز ۱مشاهده شد. به طور کلی از میان این ژنوتیپها، ژنوتیپ ۲۱ ، بادامی قرمز و گرمه زودرس نسبت به بقیه ژنوتیپ ها برتری نسبی نشان دادند.