سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی فرهادی – کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

شاخص بهره برداری یکی ا زمعیارهای مهم در داوری های مربوط به شرایط تولید هربخش و یا رشته فعالیت اقتصادی است عدس دیم به عنوان یک رشته فعالیت کشاورزی یکی از حبوبات عمده است که نقش مهمی درتغذیه خانوارها دارد دراین تحقیق بهره وری کل عوامل تلید عدس دیم طی دوره ۸۷-۷۹ درمنطقهشمال غرب کشور شام لاستانهای اردبیل آذربایجان شرقی و زنجان که استانهای تولید کننده عمدها ین محصول هستند با استفاده از شاخص ترنکوئیست تیل محاسبه شد نتایج نشان داد که طی دوره مورد بررسی شاخص بهره وری کل عوامل تولید عدس دیم درا ستان اردبیل در برخی سالها بیشتر از یک بوده و لی روند نوسانی و رشد پایینی داشته است دراستان آذربایجان شرقی بهره وری کل عوامل تولید به استثنای سال زراعی ۸۶-۸۵ کمتر از یک بوده و با روند نزولی رشد منفی داشته است دراستان زنجان با وجود اینکه بهره وری کل عوامل تولید عدس دیم دراغلب سال ها بزرگتر از یک و نسبت به استانهایدیگر بیشتر بوده ولی نوسان شدیدی داشته است.