سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

فریده فرجادبه – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی

چکیده:

یکی ازمهمترین انواع مواد غذایی، فراورده های دامی است . با گسترش واحدهای تولید فراورده های دامی، این بخش نیز نقش خود را در تولید مواد غذایی و تامین احتیاجات پروتئینی جمعیت روز افزون جهان ایفا می کند . با این وجود افزایش کمی واحدها نمی تواند به تنهایی بیانگر توسعه باشد و میزان و نحوه تولید نیز از لحاظ چگونگی بکارگیری منابع تولید و استفاده از آنها حایز اهمیت است . مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری بهره وری عوامل تولید در واحدهای پرورش گاو شیری در استان آذربایجانشرقی صورت می گیرد . بدین منظور پس از مقایسه های اقتصادسنجی و آماری، تابع تولید ترانسندنتال انتخاب گردید . متغیرهای مستقل در این تابع، سرمایه، نیروی کار، تعداد دام، علوفه و آب مصرفی و متغییر وابسته، ارزش محصول تولیدی است که مجموع ارزش شیر و کود تولیدی می باشد . نتایج مطالعه نشان دادند که مقدار بهره وری نهایی عوامل سرمایه، نیروی کار، تعداد دام، علوفه و آب به ترتیب برابر ۲/۹۸ ، ۰/۶۱ ، ۹۲/۲۵ ، – ۶۲/۹۳ و -۱۷/۷۰ بوده و مقادیر بهره وری متوسط این نهاده ها نیز به ترتیب برابر ۴/۱۲ ، ۱/۰۲ ، ۱۴۳/۷۷ ، ۲۴/۴۲ ، ۱۶/۱۰ و مقادیر کشش تولید این نهاده ها نیز به ترتیب برابر ۰/۷۳ ، ۰/۵۹ ، ۰/۶۵ ، -۲/۸۶ و -۰/۹۰ می باشد . نتایج نشان می دهد که تولید با نهاده های سرمایه، نیروی کار و تعداد دام در ناحیه دوم تولیدی که بهترین ناحیه تولید است، صورت می گیرد . همچنین تولید با نهاده های علوفه و آب در ناحیه سوم صورت می گیرد که نشان می دهد از این نهاده ها به صورت مطلوب استفاده نگردیده و مصرف آنها بیش از حد بهینه است . لذا با مصرف معقولتر این نهاده ها، تولید با این عوامل نیز به ناحیه دوم تولیدی انتقال خواهد یافت