سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصوره پورجعفر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد مشهد
محمدرضا بنام – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد مشهد
سید میثم مظلوم زاده – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان

چکیده:

در این پژوهش برخی خواص مکانیکی نظیر، مقاومت بافت میوه (تنش گسیختگی)، انرژی گسیختگی ومیزان چغرمگی، کرنش گسیختگی، آزمون مکانیکی فشاری، ضریب الاستیسیته ظاهری و در نهایت رسم منحنی تنش بر حسب کرنش برای خرما و هسته خرما مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی برخی ویژگی های مکانیکی روی خرما از جمله نیروی لهیدگی به این نتیجه دست یافتیم که نیروی لهیدگی به ترتیب با بارگذاری فشاری در جهات طول، عرض و ضخامت خرما دارای مقادیر ۱۱/۲۵ و ۸/۴۹ و ۸/۰۲۵ بوده و روند کاهشی از خود نشان می دهد. درمحاسبه تنش گسیختگی ، انرژی گسیختگی و چغرمگی برای خرما نتایج نشان داد که تنش گسیختگی در سه جهت طول، عرض و ضخامت به ترتیب ۰/۰۴۲ و ۰/۰۱۰ و ۰/۰۱۲ مگا پاسکال می باشد نیروی شکست ۱۱/۲۵ نیوتن و تغییر مکان ۴ میلیمتر و در نتیجه انرژی گسیختگی ۲۲/۵ میلی ژول و میزان چغرمگی ۰/۰۰۲ میلی ژول بر میلیمتر مکعب به دست آمد.