سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سوسن کامل رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
حمید توکلی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار
اعظم نیازمند – مدرس دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

دراین مطالعه خوا صهندسی و ثقلی آلوخشک رقم شمس با میانگین رطوبتی ۱۲ درصد مورد بررسی قرارگرفت خوا صهندسی و ثقلی شامل: طول عرض و ضخامت آلو خشک قطر میانگین حسابی و هندسی مساحت سطح ضریب کرویت وزن حجم دانسیته ذره دانسیته توده و تخلخل بودند نتایج نشان داده است که متوسط طول عرض ضخامت قطر میانگین حسابی و هندسی به ترتیب ،۲۷/۰۳ ،۲۱/۴۸ ،۲۷/۲۴ ،۳۲/۳۷ و ۲۶/۶۱ میلی متر و مساحت سط ۲۲۲۳/۲۵ میلی متر مربع و درصد کرویت ۸۲ درصد می باشد همچنین مقادیر متوسط برای وزن حجمدانسیته ذره دانسیته توده و تخلخل توده ای به ترتیب ۱۱/۵ گرم ۱۱/۶۱ سانتی متر مکعب ۹۹۲/۳ کیلوگرم برمترمکعب ۳۴۶/۶ کیلوگرم برمترمکعب و ۶۵ درصد می باشد.