سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مریم چاکانی – دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدرضا میلانی حسینی – دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی نجفی – گروه شیمی دانشکده علوم دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:

اورانیوم فلزی سنگین سمی و رادیواکتیو است و اندازه گیری آن در محیط زیست به ویژه از نظر بهداشتی از اهمیت زیادی برخوردار است دراین تحقیق روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی با دستگاه اسپکتروفتومتر به عنوان روشی ساده سریع و موثر برای پیش تغلیظ و تعیین غلظت اورانیوم VI درنمونه های آبی مورد بررسی قرارگرفت نوع حلال استخراجی و پخشی با روش یک متغیر در زمان و سایر پارامترهای کمی مانند PH نسبت مولی لیگاند به فلز حجم حلال استخراجی حجم حلال پخشی و قدرت یونی با روش تاگوچی بهینه شد تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون درمحدوده ۳۰-۰/۵ میکروگرم در لیتر با ضریب تصحیح ۰/۹۹۸۳ خطی وحد تشخیص ۰/۱۹ میکروگرم درلیتر برای اورانیوم VI بدست آمد. انحراف استاندارد نسبی برای شش تکرار متوالی ۲/۸% حاصل شد درانتها نیز این روش با موفقیت برای تعیین یون اورانیوم VI در آب شهری آبچاه و آب معدنی مورد استفاده قرارگرفت.