سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا ضیایی – دانشگاه پیام نور گروه شیمی تهران
نسرین سلطانی –
ناهید توکلی –

چکیده:

دراین تحقیق یک روش الکتروشیمیایی جدید برای اندازه گیری انتخابی دوپامین درحضور آسکوربیک اسید و اوریک اسید به وسیله الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوذرات مس اکسید و بازشیف را نشان میدهد جدایی پتانسیل های پیک اکسیداسیون برای آسکوربیک اسید و دوپامین درحدود ۲۰۰ میلی ولت می باشد جریان پیک روش ولتامتری پالس تفاضلی اسکوربیک اسید دوپامینو اوریک اسید بطور خطی با افزایش غلظت افزایش یافت محدوده خطی برای آسکوربیک اسید برابر ۲/۷۵×۱۰-۳ -۲/۵۰×۱۰ -۶ مولار برای دوپامین ۱/۰۰×۱۰ -۴-۵/۰۰×۱۰ -۸ مولار و اوریک اسید ۵/۰۰×۱۰۶-۷ مولار می باشد حد تشخیص برای آسکوربیک اسید دوپامین و اوریک اسید به ترتیب برابر ۶/۲×۱۰ -۸ مولار و ۷/۰۳×۱۰-۸ مولار و ۴/۴×۱۰ -۷ مولار میب اشد این روش برای تشخیص نمونه حقیقی سرم خون بکاربرده شد ونتایج خوبی بدست آمد.