سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

روش جداسازی فاز محیط مایسلی برای پیش تغلیظ بریلیانت گرین با اسپکتروفوتومتر توسعه یافته است اساس روش استخراج در نقطه ابری شدن بریلیانت گرین در محیط مایسلی سورفکتانت غیریونی تریتون ۱۰۰-X با PH3/5 می باشد فاز غنی سورفکتانت با اتانول رقیق شده و جذب آن در طول موج ماکزیمم ۶۲۸ نانومتر اندازه گیری می شود اثری از پارامترهای مختلف جهت افزایش حساسیت و کارایی روش پیشنهادی ارزیابی و بهینه می گردد منحنی کالیبراسیون در محدوده غلظتی ۲/۰ -۰/۰۵ میکروگرم برمیلی لیتر از بریلیانت گرین در محلول آغازی خطی بوده ضریب همبستگی یعنی r=0/9996 می باشد حد تشخیص سه برابر انحراف استاندارد نسبی شاهد برابر ۰/۰۰۸ میکروگرم بر میلی لیتر و انحراف استاندارد نسبی برای مقادیر ۰/۱ و ۱/۰ میکروگرم برمیلی لیتر از بریلیانت گرین به ترتیب ۲/۷ و ۱/۸ درصد به دست می آید.