سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا پاک فطرت – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمدهادی اسکندری –
ندا کریمی خرمی –

چکیده:

امروزه استفادها ز ترکیبات شیمیایی متفاوت به منظور ایجاد طعم و پایداری محصول در نوشابه های گازدار رایج گردیده است اگرچه این ترکیبات درلیست GRAS قرار دارند اما مصرف بیش از حد مجاز این موادمخاطرات زیادی را برای سلامتی به دنبا لدارد در این بررسی ۵ نمونه نوشابه کولا و ۵ نمونه نوشابه پرتقالی انتخاب و میزان آسپارتام آسه سولفام K کافئین و بنزوات سدیم با دستگاه HPLC اندازه گیری گردید نتایج نشان میدهد که میزان متوسط مصرف آسپارتام آسه سولفام K کافئین و بنزوات سدیم درنوشابه های پرتقالی به ترتیب ppm ،۸۰۵/۲۴ ± ۵/۸۸ ppm ،۵۵۱/۹ ± ۹/۹۱ ppm 7/23± ۰/۶۵ و ۱۴۷۳۲±۴۲۹PPM و در نوشابه های کولا ppm ،۱۲۳/۰۴ ± ۴/۷۴ ppm ،۱۱۷/۹۹ ± ۵/۹ ppm 59/42 ± ۴/۰۷ و۱۶۶/۹۶±۶/۰۱ برآورد گردید درنوشابه های پرتقالی میزان مصرف آسپارتام و آسه سولفام K و درنوشابه های کولا میزان بنزوات سدیم از حد مجاز بیشتر بوده است.