مقاله اندازه گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولیدشده از منابع مختلف صید در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری و ارزیابی فلزات سنگین در کنسروهای ماهی تون تولیدشده از منابع مختلف صید در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاسمای جفت شده القایی
مقاله طیف سنجی جذب اتمی
مقاله فلزات سنگین
مقاله کنسرو ماهی تون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: عیوض زاده اورنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سویزی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزیابی آلودگی مواد غذایی بویژه ماهی تون و فراورده های آن به فلزات سنگین بدلیل پدیده تجمع پذیری و به عنوان شاخصی از میزان آلودگی آبها اهمیت فراوانی دارد. در پژوهش حاضر اندازه گیری و ارزیابی سه فلز سنگین جیوه، کادمیم و سرب در کنسرو ماهی تون تولید شده از چهار منبع اصلی تامین ماهی تون کشور مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: برای این منظور از چهار نقطه جغرافیایی دریای عمان، سواحل کشورهای هند، سیشل و غنا، نمونه هایی از کنسرو ماهی تون تولیدی یکی از کارخانجات معتبر داخل کشور تهیه شد و پس از آماده سازی و هضم نمونه ها، مقدار جیوه با بهره گیری از تکنیک بخار سرد روش طیف سنجی جذب اتمی (AAS) و مقدار دو فلز کادمیوم و سرب با روش پلاسمای جفت شده القایی – طیف سنجی نشر اتمی (ICP-AES) اندازه گیری شد. نتایج حاصل، در مقایسه با سه استاندارد مبنا ]ایران (ISIRI)، جهانی (WHO/FAO) و اروپا [(EC) و با استفاده از روش آنالیز واریانس (ANOVA) با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج ارزیابی ها نشان داد در ۴ سری نمونه های مورد آزمایش، میانگین جیوه ۰٫۲±۰٫۰۸۲ ppm (%100 نمونه ها در محدوده مجاز استاندارد)، میانگین کادمیوم اندازه گیری شده ۰٫۶۱۴±۰٫۳۷۵ ppm (%75 نمونه ها بالاتر از محدوده مجاز استاندارد) و میانگین سرب ۰٫۵±۰٫۱۳۲ ppm (%50 نمونه ها در محدوده مجاز استاندارد) می باشد.
نتیجه گیری: صیدهای منطقه چا بهار از صیدگاه دریای عمان دارای بیشترین و صیدهای سواحل غنا دارای کمترین مقادیر آلودگی به فلزات سنگین تعیین شدند.