مقاله اندازه گیری فلزات روی و آهن در چنگر (Fulica atra) و گاماروس (Pontogammarus maeoticus) تالاب بین المللی گمیشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در اکوبیولوژی تالاب (تالاب) از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری فلزات روی و آهن در چنگر (Fulica atra) و گاماروس (Pontogammarus maeoticus) تالاب بین المللی گمیشان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آهن
مقاله روی
مقاله تالاب بین المللی گمیشان
مقاله چنگر
مقاله گاماروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجری سیده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: پورخباز علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق به منظور پایش غلظت دو فلز سنگین روی و آهن در بافت کبد و کلیه پرنده وحشی چنگر (۳۰ قطعه)، گاماروس (۴۲ قطعه)، ستون آب و رسوبات سطحی ۳ ایستگاه در تالاب بین المللی گمیشان در زمستان ۱۳۸۹ انجام شد. آماده سازی نمونه های آب، رسوبات سطحی، بافت های پرنده چنگر (Fulica atra) و گاماروس  (Pontogammarus maeoticus)به ترتیب به روش های sampling Water،Standard methods ،AOAC  و ASTM انجام و سپس غلظت فلزات روی و آهن توسط دستگاه جذب اتمی قرائت شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت فلز روی در کبد و کلیه چنگر به ترتیب ۱۴٫۹ و ۱۳٫۴ و آهن ۳۰۰٫۵ و ۷۷٫۶ میکروگرم بر گرم وزن تر بود. میانگین غلظت روی و آهن در گاماروس به ترتیب ۵٫۴±۰٫۹ و ۱۰٫۴±۱٫۲ میکروگرم بر گرم وزن تر محاسبه شد. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین مقادیر روی و آهن در گاماروس همبستگی بالا و معنی دار وجود داشت (p<0.01 و r=0.98). متوسط غلظت روی و آهن در آب به ترتیب ۰٫۱۱±۰٫۰۲ و ۰٫۲۸±۰٫۱۵ و در رسوبات سطحی ۲٫۶۸±۰٫۸۲ و ۳٫۶۱±۰٫۵۴ میلی گرم بر لیتر بود. به طور کلی غلظت های فلزات سنگین روی و آهن در ستون آب، رسوبات سطحی، بافت کبد و کلیه چنگر و گاماروس تالاب بین المللی گمیشان پایین تر از حد سمی بود.