مقاله اندازه گیری غلظت نیترات در منابع تامین کننده و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۶۹ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری غلظت نیترات در منابع تامین کننده و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیترات
مقاله منابع آب آشامیدنی
مقاله اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالی قدری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: سخایی زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمان پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نیترات، یون مهم در ارزیابی کیفیت آب آشامیدنی است. غلظت بیش از حد مجاز آن در آب آشامیدنی، نشان دهنده آلوده شدن آب با فاضلاب های شهری، کشاورزی، صنعتی و… می باشد. مصرف آب حاوی غلظت زیاد نیترات (بیش از استانداردهای تعیین شده) اثرات نامطلوبی بر انسان دارد. این مطالعه با هدف اندازه گیری غلظت نیترات در منابع تامین کننده و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل در طول چهار فصل از سال (۱۳۸۸-۱۳۸۷) انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، تعداد ۳۴ نمونه از ۱۷حلقه چاه آب تامین کننده آب آشامیدنی (در تابستان و پاییز)، ۴۴ نمونه از شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل، ۴ نمونه از آب خروجی تصفیه خانه و ۴ نمونه از مخازن نگهداری آب در طول چهار فصل از سال (۱۳۸۸-۱۳۸۷) برداشت و به منظور تعیین غلظت نیترات مطابق با روش های استاندارد آنالیز گردید.
یافته ها: میانگین غلظت نیترات در چاه ها در محدوده ۷٫۰۹۵-۴۷٫۰۸ mg/l و در شبکه ۳٫۰۵-۵۷٫۶۲ میلی گرم در لیتر بود. میانگین غلظت نیترات در مخازن و تصفیه خانه به ترتیب ۹٫۹۵ و ۱۲٫۳۱ میلی گرم در لیتر تعیین گردید.
نتیجه گیری: غلظت نیترات در تمام نمونه ها (به استثنای یک منطقه از شبکه توزیع آب آشامیدنی) کمتر از مقدار مجاز تعیین شده (توسط استاندارد ایران) برای این ترکیب شیمیایی در آب آشامیدنی بود. همچنین غلظت نیترات در یک چاه نزدیک به حداکثر مقدار مجاز این عنصر در آب آشامیدنی بود.