مقاله اندازه گیری سرمایه فرهنگی و مقایسه آن میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری سرمایه فرهنگی و مقایسه آن میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی
مقاله دانشجوی دانشگاه علوم و تحقیقات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: در این پژوهش به اندازه گیری میزان سرمایه فرهنگی میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و مقایسه آنها پرداخته شده است؛ و با این هدف در پی پاسخ این سوال است که سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران چقدر است و چه راهکارهایی در جهت ارتقا آن می توان به مدیران پیشنهاد نمود؟
روش پژوهش: این مقاله از لحاظ هدف کاربردی بوده و از حیث روش توصیفی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در مطالعه فوق، روش میدانی و روش کتابخانه ای است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز در این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته می باشد. قلمرو مکانی این پژوهش در شهر تهران در بین ۴۵۶ نفر از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی می باشد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد سطح مولفه های قانون مداری و تفاهم فرهنگی به ترتیب دارای رتبه اول و دوم اهمیت در میان دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بوده و سطح مولفه های انسجام اجتماعی و مشارکت شهروندی به ترتیب دارای رتبه اول و دوم اهمیت در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از آزمون سرمایه فرهنگی در بعد فردی سطح این مولفه از مولفه های اصلی سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی قوی تر از سطح این مولفه در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات می باشد و سطح مولفه های بعد اجتماعی و بعد ملی از مولفه های اصلی سرمایه فرهنگی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قوی تر از سطح این مولفه در میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی می باشد.