سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهام آتش بند – دانشجوی دکترای مکانیکخاکو پی
شاهین آتش بند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
مهران اصفهانی زاده سخی لنگرودی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

انعطافپذیری دیوارهای خاکی میخکوبیشده از جمله مزایایی استکه باعثگردیده مشخصاتذاتی خاکحدالامکان بدون تغییر مانده و رفتار سیستم حائل در هنگام زلزله به شکل مناسبی یکنواختو همسان با خاکباشد. از سوی دیگر، اخیراً ثبت و تحلیل ارتعاشات خردلرزهای به عنوان یکروش ساده و نسبتاً ارزان در تخمین پارامترهای دینامیکی خاکها مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، با بکارگیری روش ثبت و تحلیل خردلرزهای، ابتدا در سایتی از شهر تهران که گودبرداری در آن انجام شده و دیوارههای گود با استفاده از روشمیخکوبی پایدار شده است، اقدام به ثبتارتعاشاتمحیطی گردیده است. این اندازهگیریها در کفگود، بالای دیوار خاکی میخکوبیشده و خارج از ناحیه تاثیر میخها انجام شده است. در گام بعد، با تحلیل دادههای خرد لرزهای ثبتشده، برخی از پارامترهای دینامیکی تخمین زده میشود و در نهایتمیزان تاثیرات ناشی از ساختیا وجود چنین دیوارهای مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد