سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا مرادی – دانشیار، دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی
بیتا کرمی – کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی
مجید محدثی – دانشجوی دکتری، دانشگاه رازی- دانشکده فنی مهندسی- گروه مهندسی شیمی

چکیده:

در سالهای اخیر بیودیزل بهعنوان سوختی جایگزین برای موتورهای دیزلی مطرح شده است . این سوخت ازطریق ترانس استری شدن روغنهای گیاهی (چربی حیوانی ) در حضور الکل و کاتالیست تولید می شود .ویسکوزیته خاصیت مهمی است که در انتخاب سوخت مفید میباشد. در این مطالعه اثر دما و جزء حجمی بیودیزل در مخلوط بیودیزل و دیزل بر ویسکوزیته بررسی شده است. در مطالعات قبلی، روابطی که برای پیش-بینی این خاصیت ارائه شده است، ثابتهای متفاوتی برای هر مخلوط بیودیزل و دیزل دارند . در این مطالعه روابطی عمومی برای تخمین ویسکوزیته مخلوطهای بیودیزل و دیزل در دماهای مختلف ارائه شده است . این روابط به دما، جزء حجمی بیودیزل و دیزل و ویسکوزیته بیودیزل و دیزل خالص (ویسکوزیته در دمای ۳۱۳/۱۵کلوین) وابستهاند. ثابتهای معادلات بدست آمده با استفاده از دادههای آزمایشگاهی مطالعات پیشین تعیین گردید و سپس دقت آنها با دادههای آزمایشگاهی بدست آمده در این مطالعه برآورد شد