سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد دلالی – دانشگاه علم و صنعت
عایرضا جلیلیان – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

بهدلیل استفاده روزافزون از بارهای غیرخطی و با ظرفیت بالا، عموما شکل موج های شبکه های قدرت ، آلوده به هارمونیکها و مولف ههای ایجادکننده فلیکر می باشد . از آنجائیکه بازه فرکانسی این دو پدیده و دقت مورد نیاز برای اندازهگیری آنها بسیار با هم متفاوت میباشد، در اکثر موارد بهطور مجزا مورد تحلیل قرار میگیرند . در این مقاله ، یک روش ترکیبی برای شناسائی همزمان این مولفهها ارائه شده – است. برای این منظور در ابتدا با استفاده از یک فیلتر کالمن غیرخطی، پوش شکلموج ولتاژ و فرکانس اصلی آن تعیین شدهاست. سپس هارمونیکهای شکل موج ، با تنظیم طول پنجره تبدیل فوریه و مولفههای ایجادکننده فلیکر نیز توسط فیلتر کالمن خطی مورد محاسبه قرار گرفتهاند . مزیت اصلی این روش، امکان محاسبه همزمان مولفهها، با دقت و حجم محاسباتی مناسب نسبت به استفاده مجزا از هر یک از دو روش تشکیل دهنده آن می باشد . در نهایت عملکرد روش پیشنهادی با در نظر گرفتن ترکیب متنوعی از انواع مولفهها و همچنین انحراف فرکانس اصلی از مقدار نامی، مورد ارزیابی قرار گرفتهاست. نتایج حاکی از مناسب بودن روش ترکیبی مذکور در مواجهه با تحلیل هارمونیکها و میان هارمونیک – های ایجادکننده فلیکر میباشد.