سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه ارومیه
سیدمحمدحسن کماریزاده – دانشیار دانشگاه ارومیه
نعمت نوبخت – کارشناس ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی

چکیده:

دراین تحقیق اقدام به اندازهگیری نیروی کششی مورد نیاز چهار نوع از ادوات سوار متداول در خاکورزی توسط دینامومتر اتصال سه نقطه ابداعی و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از فرمول استاندارد محاسبه نیروی کششی در استانداردASAE شده است. دینامومتر مذکور از دو قاب که درداخل یکدیگر قرار گرفتهاند، تشکیل شده است. این قابها میتوانند نسبت به یکدیگر آزادانه درجهت طولی حرکت نمایند اماحرکت آنها توسط لودسلی مهارگردیده است. با استفاده از این دینامومتر میتوان تغییرات نیروی کششی درشرایط مختلف کاری اعم ازعمقهای مختلف کار، سرعتهای پیشروی مختلف، زاویههای نفوذگوناگون و … را مورد مطالعه وبررسی قرارداد. نیروی کششی مورد نیاز ادوات سوارخاکورزی توسط دینامومترمذکوراندازهگیری شده و دادههای حاصله با اعداد بدست آمده از فرمول نیروی کششی دراستانداردASAE مقایسه گردیده و مشاهده شد که اختلاف مابین دو سری داده، بسیار ناچیز بوده و برای مثال این اختلاف در مورد گاوآهن برگرداندار درحدود ۲۲۰ نیوتون ( ۲۲ کیلوگرم نیرو) میباشد.