سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احد قائمی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
میثم تراب مستعدی – استادیار، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، امیرآباد، تهران، ایران
مهدی اسدالله زاده – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، امیرآباد، ت

چکیده:

در این تحقیق، یک ستون تماس دهنده استخراجی دیسک دونات ضربه ای جهت فرآیندهای جداسازی مایع -مایع ارائه شده است. پارامترهای عملیاتی ستون شامل ضریب انتقال جرم و اندازه قطره به صورت تجربیبررسی شده است. برای بدست آوردن پارامترهای مذکور از سیستم استاندارد تولوئن- استن- آب استفاده شده است. در محاسبه ضریب انتقال جرم اثر اختلاط معکوس در فاز پیوسته اعمال گردید. آزمایشات تجربی بر رویستون دیسک دونات آزمایشگاهی با شرایط مختلف عملیاتی انجام شده است . در آزمایشات تأث یر پارامترهای عملیاتی شامل شدت پالس، سرعت فازهای پیوسته و گسسته، بر روی ضریب انتقال جرم و اندازه قطره بررسیشده است. آزمایشات نشان داد که رژیمهای مختلف مانند میکسر ستلری، امولسیونی و گذرا وابسته به مشخصه های پالس میباشد. فاکتور افزایش به صورت تجربی بر حسب ترم های رینولدز و اوتووس محاسبه گردید . مقایسه نتایج تجربی ضریب انتقال جرم با رابطه ارائه شده در این تحقیق توافق خوبی نشان داد.