سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جعفری میانائی – شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران – بخش هیدرولیک
علی محمدعلیزاده – شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران – بخش برق و ابزار دقیق ۳
سیدپویان احمدپناه – شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران – بخش هیدرولیک
بهروز خیری – شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران – بخش برق و ابزار دقیق

چکیده:

امروزه از دب یسن جهای التراسونیک به طور وسیعی در صنعت آب استفاده م یشود. طیف وسیعی از این دب یسنجها در سا له ای اخیر، توسط شرکتهای سازنده دبیسنج تولید شده و روانه بازار م یشوند. یکی از انواع دبیسنجهای التراسونیک، دب یسن جهای زمان گذر (Transit Time هستند. این روش یک تکنولوژی اثبات شده بالاخص برا ی کانا لهای عریض آبیاری رودخان ههاست که امروزه به طور وسیعی در صنعت آب در جهان استفاده م یشوند. استفاده از دب یسنجهای زمان گذر دارایمحدودی تها، معایب و مزایای خاص است که در انتخاب دب یسنج برای یک کانال ب هخصوص و یا رودخانه باید موارد فوقالذکر مد نظر قرار گیرند. در این مقاله در ابتدا سعی شده تا یک معرفی کلی از این نوع دبیسنجها و مکانیزم کارکرد آن ارائه گردد. سپس به مزایا و محدودی تهای کاربرد این دستگاه و همچنین انتخاب درست در تعداد و آرایش سنسورها در کانا له ایآبیاری پرداخته شده و جهت ب هکارگیری مناسب براساس استانداردهای جهانی، راهکارهایی مناسب ارائه شده است