سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین اشرفی – بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
مهدی کسرایی – بخش مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
مهرداد فرید – بخش مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده:

اکثر مواد بیولوژیکی و غذا یی رفتار ویسکوالاستیک از خود نشان میدهند، از اینرو همواره تعی ین دقی ق خواص وارهی دگی آنها یک ی ازمباحث اساس ی مهندس ی بیولوژیکی میباشد. خواص واره یدگی مواد ویسکوالاستیک در اکثر آزمایشگاهها ی جهان با روش های متداول به دست آوردهمیشود. آزمایشهای فشاری و کششی متد اول برای اندازه گیری خواص وارهیدگی مواد با ساختار بسیار کوچک مثل فیلم های نازک، مواد هدقمندجدید و مواد نامتجانس مثل بافت های بیولوژیکی نمیتوانند به آسانی بکار روند. با توجه به پیشرفتهای اخیر در تحلیل فروروی ویسکوالاستیک، تعیین د قیق خواص وارهیدگی و خزشی مواد ویسکوالاستیک با روش نوین فروروی نانو امکانپذیر گردیده است. خواص وارهیدگی اغلب در تحلیلتغییرشکل و تنش ویسکوالاستیک مورد نیاز واقع م یشوند. در این مقاله، به بیان روش های تحلیل ی و آزمایشگاه ی اندازهگیری خواص وارهیدگی بهطور مستقیم با استفاده از روش نو ظهور فروروی نانو م یپردازیم. در تحلیل واره یدگی فروروی نانو از یک تاریخچه بارگذاری جابجایی با نرخ ثابت استفاده م یشود و مدول واره یدگی با توسعه تئور یهای تماس ویسکوالاستیک در دادههای حاصله بار-جابجایی فروروی به دست میآید . در تئور ی- های تماس ویسکوالاستیک از مدل تعم یم یافته ماکسول به منظور مدل سازی رفتار و یسکوالاستیک استفاده م یشود. به منظور مشخص کردن و یژگیهایاین روش نوین نسبت به روشهای متداول، خواص وارهیدگی بافت یک نوع فیلم پلیمری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است