سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان شهبازی فر – دانشجوی کارشناس ارشد فیزیولوژی
یوسف جعفری آهنگری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیدرضا هاشمی –
امین روانگردی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام

چکیده:

آزمایشات اولیه نشان داده است که افزایش ۶۵میلی مولار نسبت مساوی رافینوز و لاکتوز به بافر تریس برپایه زرده تخم مرغ موجب افزایش فشاراسمزی بافر از۳۴۳ میلی اسمز برلیتر بر ۴۵۴ میلی اسمزبرلیتر و همچنین باعث افزیاش ردصد اسپرمهای با حرکت جلورونده از ۳۲ به ۴۱ درصد شده است منی از ۵ راس بز مرخز جمع آوری و مخلوط شده و به نسبت ۱به ۵ با بافرتریس زرده تخمم مرغ شاهد و با بافر حاوی رافینوز و لاکتوز رقیق شده است اسپرم رقیق شده با بافر تریس بصورت پلت های ۰/۲ میلی لیتری و منی رقیق شده با بافر تریس حاوی رافینوز و لاکتوز به صورت پلتهای ۰/۱ میلی لیتری و درپایوتهای ۰/۲۵ میلی لیتر منجمد شده است. درارزیابی منی ذوب شده درآزمایشگاه اسپرماتوزواهایی که دربافر حاوی رافینوز و لاکتوز منجمد شده بودند بطور معنی داری حرکت جلورونده بیشتری داشتند.