سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد پهلوانی – کارشناس ارشد سنجش ازدور
وحید بنایی – کارشناس کارتوگرافی
محمد سعدی مسگری – دکتری gis
محمد کریمی – دکتری gis

چکیده:

اتخاذ و اعمال سیاست هاو تنظیم برنامه های جامع و هماهنگ برای ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و وسعت شهرهادرسطح کشورمهمترین فعالیت معاونت شهرسازی ومعماری وزارت مسکن و شهرسازی محسوب می شود که درقالب تهیه تصویب و اجرای مجموعه طرحهای توسعه و عمران درسطوح مختلف انجام میگردد به منظور رسیدن به یک سیستم جامع جهت ذخیره سازی مدیریت و پردازش اطلاعات مکانی و توصیفی مرتبط با طرح های توسعه و عمران استفاده از پیشرفته ترین علوم و فناوریها مدنظر قرارگرفته است بنابراین با احساس لزوم بهره گیری از قابلیت های وسیع GIS و همچنین جهت هماهنگ اقدامات صورت گرفته درحوزه شهرسازی ومعماری جهت پیاده سازی GIS این مجموع ه درصدد ایجاد سیستم جامع و یکپارچه GIS طرح های توسعه و عمران برامده است این مقاله به صورت کاربردی به تشریح مراحل اجرای این طرح با عنوان انجام مطالعات و ایجاد پایگاه داده مکانی GIS طر حهای توسعه و عمران می پردازد که شامل مراحل زیرمی باشد شناخت و نیازسنجی تفصیلی ازدیدگاه SDI,GIS تدوین مدل مفهومی و استانداردپایگاه داده مکانی تدوین دستورالعملها جمع آوری وآماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی نمونه ایجاد سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی اموزش و فرهنگ سازی تدوین مشخصات فنی توسعه sDI,GIS انجام این مطالعه منجر به استقرار GIS جامع طرحهای توسعه و عمران و همچنین بهبود وضعیت NSDIدرکل کشورخواهد گردید.