سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

تقی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد ضعیفی زاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد اردبیل
علی اکبر ایمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
معرفت قاسمی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان

چکیده:

کیفیت نانوایی های گندم از ویژگیهای مهم ارقام زراعی گندم درشرایط دیم است دراین بررسی به منظور مقایسه ارقام مختلف گندم نان از لحاظ صفات مرتبط با کیفیت نانوایی تعداد ۱۰ رقم پیشرفته گندم نان بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار درپاییز سال ۸۸ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل کشت گردیدند بعد از برداشت محصول و یادداشت برداری ها آزمایش مربوط به خواص کیفی نیز در آزمایشگاه شیمی غلات انجام و سپس داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات نشان داد که درتمامی صفات بین ارقام مورد مطالعه درسطح احتمال ۱% اختلاف معنی داری وجود داشت و رقم Konia2002 با بیشترین میزان عملکرد از نظر درصد پروتئین ۱۲% نیز در رتبه اول قرار داشت و رقم پیشتاز با بیشترین سختی دانه نسبت به سایر ارقام از وزن هزاردانه بالاتری برخوردار بود