مقاله انتقال ژن Enhanced green florescent protein به کلونی اسپرماتوگونی گوساله با استفاده از Turbofect که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۲۵۷ تا ۱۲۶۵ منتشر شده است.
نام: انتقال ژن Enhanced green florescent protein به کلونی اسپرماتوگونی گوساله با استفاده از Turbofect
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی اسپرماتوگونی
مقاله Turbofect
مقاله ترانسفکشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جاودانی شاهدین گلشید
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده نوا حمید
جناب آقای / سرکار خانم: موحدین منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بالغین، سلول های بنیادی اسپرماتوگونی (SSCS) تنها سلول های بنیادی هستند که قادر به انتقال اطلاعات ژنتیکی به نسل بعد می باشند. با در نظر گرفتن این که یک SSC منفرد می تواند به تعداد زیادی از اسپرماتوزوآ تبدیل شود، دستکاری ژنتیکی این سلول ها، یک تکنولوژی نوین با کاربردهای عملی در گونه های مختلف حیوانی را مهیا می سازد. در این مطالعه ارزیابی انتقال ژن (EGFP)Enhanced Green Florescent Protein به کلونی های اسپرماتوگونی گاوی از طریق نوعی حامل پلی مری به نام Turbofect و تعیین بهترین روز انکوباسیون در جذب ژن توسط کلونی های اسپرماتوگونی بررسی شد. کارایی انتقال ژن خارجی EGFP به SSCS از طریق حامل Turbofect در سه روز از شروع کشت کلونی های اسپرماتوگونی (روز ۸ و ۶، ۴) توسط میکروسکوپ فلورسنت ارزیابی شد. رنگ آمیزی ایمنوسیتوفلورسنت علیه مارکرهای OCT4 و Vimentin، ماهیت SSCS و سلول های سرتولی را تایید کرد. نتایج نشان داد که کلونی های ترانسفکت شده از طریق Turbofect در هر سه روز انجام ترانسفکشن در مقایسه با گروه های شاهد به طور معنی داری افزایش یافت (P<0.05). کلونی های ترانسفکت شده با Turbofect در مقایسه با گروه هایی که تنها حاوی ژن خارجی بدون حامل بودند نیز بالاتر بود (معنی دار). بیشترین میزان کلونی های ترانسفکت شده زمانی بدست آمد که ترانسفکشن در روز ۴ کشت انجام شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه پیشنهاد می کند که Turbofect می تواند به منظور انتقال مستقیم DNA خارجی به کلونی اسپرماتوگونی به ویژه در روز ۴ کشت به صورت ایمن به کار رود.