سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهاره حفیظی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
امید عاقلی – دانشجویی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهرا
هوشنگ علیزاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج دانش
سید علیرضا سوهانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات آزاد مشهد

چکیده:

تنش های محیطی تاثیر بسیار مهمی بر رشد و بقای گیاهان دارند. بیان تعداد زیادی از ژنها در اثر تاثیر خشکی و دمای پایین القاء می شوند. پروتئین های متصل شونده به عنصر واکنض دهنده به آبگیری (Dehydration responsive elemen binding protein/DREB)، از جمله عوامل رونویسی متعلق به خانواده ERF یا عوامل پاسخ دهنده به اتیلن می باشند و شامل دو دسته DREB1 و DREB2 می باشند. این عوامل می توانند به صورت اختصاصی به عنصر DRE/CRT متصل شده بیان تعداد زیادی ژن را تحت القای تنش های سرما و ابگیری، فعال کنند. برای افزایش تحمل به تنش های سرما، خشکی و شوری ، انتقال ژن AtDREB2A تحت راه انداز دائمی CaMV/35S از طریق آگروباکتریوم به ریز نمونه های نیم بذر رقم ویلیلمز سویا در سال ۱۳۸۹ در ژآمایشگاه دنشگاه ابوریحان تهارن صورت گرفت. گیاهان باززایی شده ای که روی محیط انتخابی حاوی کانامایسین به رنگ سبز باقی ماندند برای تائید ژن انتخاب شدند. حضور و بیان این ژن در گیاهان تراریخته با استفاده از روشهای PCR و semi RT-PCR و به کمک آغازگزهای طراحی شده به اثبات رسید.