مقاله انتقال ژن (DREB1A) موثر در تحمل به تنش های غیر زنده به گیاه ذرت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۷۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: انتقال ژن (DREB1A) موثر در تحمل به تنش های غیر زنده به گیاه ذرت
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال ژن
مقاله تنش های غیر زنده
مقاله جنین نارس
مقاله ذرت
مقاله ریز پرتابه
مقاله ژن DREB1A

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بی همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمی منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور انتقال ژن (DREB1A) موثر در تحمل به تنش های غیر زنده به گیاه ذرت، ابتدا پلاسمید بیانی نوترکیب حاوی ژنDREB1A  ساخته شد. جهت تهیه سازه مورد نظر قطعه bp651 ژن DREB1A که در ناقل همسانه سازی pTZ57R کلون گردیده بود، با آنزیمEcoRI  هضم و سپس در ناقل همسانه سازی PUC18 و در مکان همولوگ الحاق شد. پیشبر rd29A با اندازه ۹۱۰bp از گیاه آرابید وپسیس و پایانبر nos حاوی قطعه ۲۶۰bp از ناقل بیانی pBI121 با PCR و پرایمرهای اختصاصی تکثیر و هر دو محصول PCR به ترتیب با جفت آنزیم های XbaI، HindIII و PstI EcoRI و هضم و در PUC18-DREB کلون شدند. کاست ژنی با دو آنزیم HindIII و EcoRI هضم و در ناقل بیانی pCAMBIA3300 (که پلاسمید هدف می باشد) در مکان همولوگ قرار گرفت. جهت انجام تحقیق لاین های A188، S61 و B73 ذرت داخل گلدان کشت شدند. بلال ها ده الی چهارده روز پس از گرده افشانی برداشت شدند. پس از ضد عفونی بلال ها، جنین نارس استخراج گردید و چهار روز بر روی محیط پیش تیمار (N6P) قرار داده شدند. ۳ ساعت قبل از بمباران جنین ها به محیط اسمزی (N6Y) انتقال داده شد. ژن DREB1A با استفاده از دستگاه تفنگ ژنی به سلول های بافت هدف شلیک شد. سپس جنین ها یک هفته در محیط استراحت (N6Rest) و بعد به محیط انتخابی حاوی علف کش (N6ppt) ppt منتقل گردیدند. کالوس های مقاوم به محیط باززایی منتقل شده و گیاهچه های حاصل به محیط ریشه زایی انتقال یافتند. در نهایت استخراج DNA ژنومی از گیاهان حاصل صورت گرفت. تراریختی گیاه ذرت و حضور ژن bar (مقاوم به علف کش) و ژن DREB1A (مقاوم به تنش های غیر زنده) با انجام PCR و آغازگرهای اختصاصی ژن bar و DREB1A تایید شد.