سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صابر اصغرزاده – دانشجوی بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه زنجان
خدیجه باقری – هیئت علمی دانشگاه زنجان
علی حق نظری – هیئت علمی دانشگاه زنجان
مختار جلالی جواران – هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تولید پروتئین های نوترکیب با استفاده از سیستم های گیاهی دارای مزایای مختلفی در مقابل سیستم های میکروبی و حیوانی می باشد، که ازجمله آنها می توان به کیفیت بالای پروتئین تولید شده و هزینه پایین تولید اشاره کرد. این تحقیق با هدف انتقال ژن IFNγ و بیان آن در بذر گیاه توتون انجام گرفت. ریزنمونه های برگی توتون به اندازه ۵/۰ تا یک سانتی متر با روش آلودگی با آگروباکتریوم سویه ۴۴۰۴ LBA و حاوی سازه مدنظر تلقیح و به مدت ۴۸ ساعت در محیط هم کشتی (شامل MS، mg/L 1/0 NAA، mg/L3 BAP) نگهداری شدند.گزینش نوساقه های باززایی شده در محیط گزینشگر (شامل محیط هم کشتی mg/L 25 کانامایسین، mg/L 200 سفاتوکسیم) انجام شد. برای آنالیز مولکولی، استخراج DNA ژنومی از برگهای جوان گیاهچه های سبز مانده در محیط گزینشگر انجام گرفت. بعد از PCR، قطعهbp 432 مربوط به IFNγ و قطعهbp 795 مربوط به ژن nptII مشاهده شد، که انتقال سازه مدنظر به ژنوم گیاه را تایید می کند.