مقاله انتقال و میزبان های طبیعی ویروس پیچیدگی برگ شلغم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: انتقال و میزبان های طبیعی ویروس پیچیدگی برگ شلغم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمینی ویروس
مقاله کرتوویروس
مقاله تکثیر به روش دایره غلتان
مقاله Circulifer haematoceps
مقاله انتقال ویروس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی نژاد سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرنژاد جهانگیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ویروس پیچیدگی برگ شلغم (Turnip curly top virus ,TCTV)، یک جمینی ویروس جدید است که اخیرا از مزارع شلغم استان فارس گزارش شده است. از آنجا که این ویروس از نظر سازمان دهی ژنوم از سایر جمینی ویروس ها متفاوت است، هنوز بسیاری از ویژگی های بیولوژیکی آن از جمله ناقل و سایر میزبان های طبیعی آن مورد مطالعه قرار نگرفته است. به منظور شناسایی ناقل TCTV در شرایط آزمایشگاهی، توانایی زنجرک های Circulifer haematoceps و Orosius albicinctus در انتقال ویروس، مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد که زنجرک C.haematoceps با راندمان بالائی در شرایط گلخانه ویروس عامل بیماری را از گیاهان آلوده به بوته های سالم انتقال می دهد. آلودگی گیاهان با ایجاد علائم مشخص بیماری شامل پیچیدگی شدید برگ ها به سمت بالا و تورم رگبرگ ها در پشت برگ ها و تشخیص وجود ویروس در گیاهان آلوده با استفاده از آزمون PCR به اثبات رسید. برای تعیین سایر میزبان های طبیعی TCTV، نمونه های گیاهی شامل گیاهان زراعی و علف های هرز از اطراف و داخل مزارع به شدت آلوده شلغم جمع آوری و آلودگی گیاهان با تشخیص وجود ویروس در آن ها با استفاده از آزمون PCR و دو جفت آغازگر اختصاصی مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس، از میان نمونه ها، تنها آلودگی طبیعی تربچه با علائم پیچیدگی برگ و سبزردی و علف های هرز خاکشیر، گاوزبان کوچک، تاجریزی سیاه و گل یک ساعتی (بامیه سه شاخ) که همگی بدون علائم مشخصی بودند، اثبات گردید. به منظور مقایسه جدایه تربچه با جدایه های شلغم TCTV، ژنوم کامل جدایه تربچه توسط آنزیم فی دی ان ا پلی مراز به روش دایره غلتان تکثیر و بعد از همسانه سازی، تعیین ترادف گردید. مقایسه توالی کامل ژنوم جدایه تربچه با ژنوم جدایه های شلغم موجود در بانک جهانی ژن نشان داد که میزان شباهت آن با سایر جدایه ها ۹۹ – ۹۳ درصد است. این نتایج نشان می دهد که TCTV بر خلاف اکثر کرتوویروس ها دارای دامنه میزبانی محدودی در طبیعت است.