سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسام فولادفر – دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

ناهمواری ها و پستی و بلندهای بستر رودخانه عاملی موثر درانتشار و انتقال مواد آلاینده درآب می باشند و به عنوان کنترلی برای میزان وو توزیع غلظت مواد آلاینده محسوب می شود مدلهای تحلیلی موجود با رویکردهای دهلیزی و مخازن ناپایدار قادر به شبیه سازی تاثیر ناهمواریهای بستر روی کاهش غلظت مواد آلاینده دررودخانه نمی باشند با کمک آزمایشهای متنوع دریک فلوم در گردش آب و رسوب تاثیر تلماسه روی کاهش غلظت مواد آلاینده غیرجذبی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است نتایج آزمایشگاهی نشان داده اند که با افزایش درجه استغراق تلماسه غلظت نسبی مواد آلاینده کاهش بیشتری را نشان میدهد شیب تیزی تلماسه نیز تاثیر مستقیم روی کاهش غلظت نسبی این مواد دارد.