سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش میر عبدالله لواسانی – استادیار گروه مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حمیدرضا بیات – دانشجوی کارشناسی ارشد،باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران مرکزی،دانشگ

چکیده:

دراین مطالعه انتقال حرارت درناحیه ورودی یک لوله بیضوی به کمک روش عددی و بصورت سه بعدی بررسی شده است محدوده عدد رینولدز برحسب قطر معادل دایروی Reeq <1000>50 میباشد سیال داخل لوهل آب و دمای دیواره ثابت است نتایج نشان میدهد با افزایش طول لوله انتقال حرارت و ضریب اصطکاک کاهش یافته است همچنین ضریب اصطکاک و انتقال حرارت لوله بیضوی درناحیه ورودی به ترتیب ۸تا۲۹ و ۵تا۳۵ درصد بیشتر ازلوله دایروی معادل است.