سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد فرامرزی – مهندسی شیمی-صنایع گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
ایمان فرامرزی – کارشناسی ارشدمهندسی نفت-پژوهش و پالایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدرضا حمصیان – کارشناسی ارشدمهندسی نفت-مخازن هیدروکربنی دانشگاه علوم و تحقیقات تهر
محمدامین پشم فروش – مهندسی شیمی-صنایع گاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

در این تحقیق به القای انتقال جریان همرفت حرارتی در یک جریان آشفته منفرد با استفاده از لوله هایUشکل در جریان جوششی مبرد R-134a به طورآزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. اثرات نسبت شیب به قطر ارتفاع دنده ها به قطر لوله هایU شکل در تقویت حرارت ؛ اصطحکاک هم دما و فاکتور عملکرد حرارتی در مبدل حرارتی لوله هم مرکز مورد بررسی قرارگرفته است.آزمایشات در طی گستره وسیعی جریانات سیال آشفته عدد رینولدز از ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰۰ از طریق بکارگیری آب بعنوان سیال آزمایشات صورت گرفتند.نتایج آزمایشی نشان دادند که انتقال حرارت و عملکرد دمایی لوله هایU شکل به طور معنی داری در مقایسه با لوله های صاف افزایش داشته است. افزایش میانگین در انتقال حرارت بین ۱۲۳ و ۲۳۲ درصد در محدوده آزمایشی است که به نسبت های ارتفاع دنده ها و شیب و عدد رینولد بستگی دارد.در حالیکه عملکرد حرارتی بیشینه ، حدود ۲/۳برای استفاده ازیک لولهUشکل با خم های مختلف با ۰٫۲۷P/PH= وe/ph= 0.06در اعداد پائین رینولدز است. همچنین افت فشار مشخص می سازد که فاکتور میانگین اصطحکاک لولهU شکل در محدوده بین ۴و۲/۶و۱/۹۳ برابر نسبت به لوله صاف است.علاوه بر آن هسته های عدد ناسلت، فاکتور اصطحکاک و فاکتور عملکرد حرارتی در بحث نسبت شیب P/PH نسبت ارتفاع دندهE/PHعدد رینولدزRe)و عدد پرانتولpr) برای لوله هایU شکل برپایه تطبیق منحنی های داده های آزمایشی تعیین شده اند.