سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهاب شفائیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، گروه مهندسی شیمی، امیدیه، ایران
تارا نادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، گروه شیمی آلی، تهران، ایران

چکیده:

در این تحقیق به القای انتقال جریان همرفت حرارتی در یک جریان آشفته منفرد با استفاده از لوله های Uشکل در جریان جوششی مبرد a134R- به طورآزمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. اثرات نسبت شیب به قطر ارتفاع دنده ها به قطر لوله های U شکل در تقویت حرارت ؛ اصطحکاک هم دما و فاکتور عملکرد حرارتی در مبدل حرارتی لوله هم مرکز مورد بررسی قرار گرفته است.آزمایشات در طی گسترۀ وسیعی جریانات سیال آشفته عدد رونولدز از ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰۰ از طریق بکارگیری آب بعنوان سیال آزمایشات صورت گرفتند.نتایج آزمایشی نشان دادند که انتقال حرارت و عملکرد دمایی لوله های Uشکل به طور معنی داری در مقایسه با لوله های صاف افزایش داشته است. افزایش میانگین در انتقال حرارت بین ۱۲۳ و ۲۳۲ درصد در محدودۀ آزمایشی است که به نسبت های ارتفاع دنده ها و شیب و عدد رینولد بستگی دارد.در حالیکه عملکرد حرارتی بیشینه ، حدود ۳/۲ برای استفاده از یک لولۀ Uشکل با خم های مختلف با ۰٫۲۷P/PH= و۰٫۰۶ e/ph= در اعداد پائین رینولدز است. همچنین افت فشار مشخص میسازد که فاکتور میانگین اصطحکاک لولۀ U شکل در محدودۀ بین ۴و۶/۲ و ۹۳/۱ برابر نسبت به لولۀ صاف است.علاوه بر آن هسته های عدد ناسلت، فاکتور اصطحکاک و فاکتور عملکرد حرارتی در بحث نسبت شیب( P/PH)، نسبت ارتفاع دنده ( E/PH) ، عدد رینولدز(Re) و عدد پرانتول(pr) برای لوله های U شکل بر پایۀ تطبیق منحنی های داده های آزمایشی تعیین شده اند.