سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نوروان کشیشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی
محسن نصراصفهانی – دانشیار، دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی
نسرین اعتصامی – استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله انتقال جرم در نانوسیال الکترولیتی سیلیکا درون لوله مدور مستقیم افقی در جریان آرام کاملأ توسعه یافته هیدرودینامیکی و در حال توسعه غلظتی بررسی شده است . از روش جریان حدی برای اندازهگیری ضریب انتقال جرم نانوسیال بطور مستقیم استفاده شده است. ضریب انتقال جرم اندازه گیری شده برای سیال پایه با رابطه تئوری مقایسه شده که خطای متوسط۱۸/۲درصد را نشان می دهد. نانوسیال با دو غلظت حجمی ۰/۰۰۵% و۰/۰۵%نیز مورد آزمایش قرار گرفته که ضریب انتقال جرم اندازه گیری شده تفاوتی را با ضریب انتقال جرم در سیال پایه نشان نمی دهند. افزایش نانوذرات سیلیکا به سیال پایه تغییری در میزان انتقال جرم ایجاد نکرد