سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمدرضا صفائی قهنویه – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی
فرزاد روحانی شهرکی – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مصطفی ترکش اصفهانی –

چکیده:

توزیع نامناسب آب خاک و جمعیت درکشور موجب عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی منابع و مصارف آبی شده است انتقال آب از حوزه ای به حوزه دیگر برای برقراری این توازن و توزیع همگن می تواند یکی ازمهمترین و موثرترین راه های تامین نیاز آبی دراین مناطق باشد بدیهی است باتوجه به طولانی بودن مسیر و نیاز به سازه های سنگین سرمایه گذاری انتقال آب بسیار زیاد خواهد بود از سوی دیگر به علت گستردگی مناطق تحت تاثیر و نیاز به نگرش جامعه و درازمدت براورد منافع هزینه ها ریسک های انتقال آب مسائل حقابه ایران مسائل زیست محیطی پویایی حوزه های آبخیز و مسائل سیاسی اجتماعی این راهبرد چالشهای مهمی را دربرابر برنامه ریزان مدیران و طراحان ایجاد می کند یک پروژه انتقال آب درصورتی قابل اجرا می باشد که امکان پذیری فنی آن تایید شده و ارزیابی زیست محیطی و اقتصادی آن قابل توجیه باشد و همچنین دیگر روشها برای فراهم آوردن آب قابل اجرا نباشد و یا انتقال اب بین حوزه ای تنها راه حل باشد این مقاله ضمن بررسی ضرورت انتقال بین حوزه ای آب و ارایه معیارهای انتقال آن به لزوم بررسی اثرات زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی قبل ا زاجرای طرح و پیامدها و چالشهای پیش روی ان می پردازد.