سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میارکلائی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین صمدی میارکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

دانشگاه و صنعت از مهمترین و اثرگذارترین نهادها در توسعه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و پیشرفتهای اقتصادی و فن -آورانه جامعه میباشند. نقش دانشگاه و صنعت در مدیریت دانش مکمل یکدیگر م یباشد. دانشگاه نهادى اجتماعى با قدمتى حدود هشتصد سال میباشد. این نهاد در مراحل اولیه عمر خود براى مدت ی طولانى فقط به فعالیت هاى آموزشى مىپرداخت. بعدها با وقوع دو انقلاب علمی مهم، از توجه صرف به آموزش و پژوهش، عهده دار مأموریت سومى بنام نوآورى فنّاورانه شد که این دانشگاهها را دانشگاه کارآفرین مینامند. و منظور از صنعت نیز تمامی سازمان ها (شرکت ها، کارخانجات، نهادها، ادارات، مؤسسات، دوایر و غیره) را گویند که توان تولید کالاها و یا ارائه خدمات مورد نیاز جامعه رادارا هستند. قرن ۲۱ رقابت بینالمللی اقتصادی بر پایه دانش است. رقابت در بازار تکنولوژی محور امروز ج هان مستلزمادغام دانشهای نوین با صنعت است. صنعتی که بیبهره از دانش روز باشد، محکوم به زوا ل و دانش بدون کاربرد در صنعت بیارزش قلمداد میشود و این یعنی پیوند دانشگاه با صنعت. هدف از تدوین مقاله حاض ر تبیین انتظارات متقابل دانشگاه و صنعت در جهت بهبود ارتباطات و همکاریهای این دو نهاد است