سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین کامجو – دانشجوی کارشناسی مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی، دانشگاه شیراز
فرزانه ضیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد، دانشگ
یاسمن تبری سعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش نانو مواد، دانشگاه صنعتی شری
امید دری کفرانی – مهندس مواد گرایش متالورژی صنعتی، شرکت صنعت گستر تیگران

چکیده:

لوله های تحت فشارpressure vessels)سالهاست که به عنوان یک ابزار اساسی در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند. انتخاب یک ماده معدنی مناسب برای لولهها و مخازن تحت فشار یک مساله بسیار ضروری است. انتخاب ماده و فرایند برای این لوله ها باید بهگونه ای باشند که هم در برابر تنشهای حاصل از سیال مقاومت مناسبی داشته باشند و هم هنگام قرارگیری در محیطهای خورنده، بتوانند در برابر خوردگی مقاومت کننددر این پژوهش با استفاده از روش انتخاب موادAshbyبه بررسی انتخاب یک ماده مناسب جهت ساخت لولههای تحت فشار در یکشرکت نوشابهسازی و تاثیر خوردگی هیدروژنی در آنها پرداخته شد و نتایج با در نظر گرفتن استانداردAPI579 تکمیل گردید.در نهایت به وسیلهی برنامهنویسی به زبانC# و تولید یک نرمافزار، مواد انتخاب شده معرفی شدند؛ چرا که امروزه استفاده از نرم افزارهای مهندسی میتواند جهت انتخاب یک ماده مناسب بر ای تجهیزات بسیار تاثیرگذار باشد.