سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی رستمی نژآد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی، تهران
سیدمحمدرضا مرتضوی – استادیار دانشگاه شهید رجایی، دانشکده عمران، تهران

چکیده:

اگر چه آییننامههای طراحی معمول نظیر استاندارد ۲۸۰۰ ، تحلیل الاستیک خطی را برای پیشگویی پاسخ سازه ای وبرآورد بار زلزله کافی می دانند، اما از آنجا که پایداری یا ناپایداری لرزه ای صرفا تابع مقاومت سازه نیست وبستگی زیادی به توانایی سازه برای تحمل جابجایی دارد، همچنین با توجه به اینکه پاسخ واقعی قریب به اتفاق سازهها تحت زلزله- های شدید بصورت غیرخطی می باشد، بنابراین استفاده از روشهای تحلیلخطی در پیشبینی پاسخ سازه وبرآورد پاسخ لرزهای غیر دقیق وناکافی به نظر میرسد.در دستورالعمل- های جدید که بر پایه طراحی بر اساس عملکرد قرار دارند مانندFEMA356 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای(نشریه شماره ۳۶۰ ) روشهای تحلیل غیرخطی جایگاه خاصی یافتهاند.در این تحقیق سعی بر آن است تا روشهای استاتیکی غیرخطی موجود درآیین نامهATC-40نشریهFEMA356 و روشهای اصلاحی خطیسازی معادل واصلاح جابجایی موجود درپروژه تحقیقاتیFEMA440 با یکدیگر مقایسه می شوندو اینمقایسه وتعیین میزان برتری آنها نسبت به یکدیگر بهکمک روش تحلیل دینامیکی غیرخطی انجام می پذیرد. دراین میان با توجه به تک مودی بودن الگوهای توزیع بار جانبی بکاررفته وجهت درنظر گیری اثرات مدهای بالاتر،از روش بار افزون مودال اصلاح شدهMMPA) استفاده شده است. کلیه الگوهای توزیع بار رایج در تحلیل بار افزون شامل الگوی توزیع بار یکنواخت، آئیننامهای، مثلثی وارونه، مطابق با مد اول وترکیب مدها موردارزیابی قرار می گیرد؛ به این ترتیب کلیه روشهای تحلیلی غیرخطی به کار گرفته شده در پروژهFEMA440بجز روش بارافزون به هنگام شونده، در این پژوهش استفاده شدهاست. در نهایت مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج روش تحلیل دینامیکی غیرخطی ملاکی جهت تعیین الگوی بار برتر برای سیستم قاب خمشی در تعداد طبقات مشخص قرار میگیرد.