سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داریوش مصباح – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، شرکت فولاد مبارکه اصفهان
احسان ا… حبیبی – استادیار گروه بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصف
بهرام سلیمانی – استادیار گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

هر ساله قریب به دو میلیون نفر در اثر حوادث شغلی در سراسر جهان فوت می کنند . در حالیکه این حوادث قابل پیشگیری می باشد . این امر نیاز به یک سیستم ارزشیابی ریسکهای موجود در محیط کار بمنظور تعیین ریسکهای غیر قابل تحمل و کنترل آنها، دارد . دراین مطالعه روشهای مختلف ارزیابی ریسک برای ارزشیابی و تعیین سطح ریسک خطرات مورد بررسی قرار گرفته است .سطح ریسک خطرات یکی از واحدهای تولیدی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان با استفا ده از هفت روش ارزیابی ریسک : HAZAN ، MIL-STD-٨٨٢B، ٣D MELBOURNE، ROLIN GERONSIN،WILLIAM FINE، JOHN GREEN-HSE و (Criteria-based Risk Assessment) CRA مورد ارزشیابی قرار گرفتند و سپس روشهای مذکور از نظر میانگین زمان مورد نیاز جهت ارزیابی ریسک خطرات واحد تولیدی، میزان سهولت قابلیت اجرا و میزان دقت با هم مقایسه شدند . یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج تعیین سطح ریسک خطرات بر اساس روشهای مختلف ارزیابی ریسک با یکدیگر یکسان نیستند، میانگین در صد فراوانی سطح ریسکها بر حسب روشهای مختلف نشان می دهد که ٪۲۱/۳۷ مربوط به سطح ریسک پایین، ٪۵۲/۴۲ مربوط به سطح ریسک متوسط و ٪۲۶/۲۰ مربوط به سطح ریسک بالا می باشد از نظر میانگین زمان مورد نیاز برای ارزیابی ریسک روش Rolin Geronsin با میانگین ۱۸۲۸ دقیقه کمترین و روش CRA با میانگین ۳۱۸۳ دقیقه بالاترین زمان انجام ارزیابیریسک را به خود اختصاص داده اند . همچنین از لحاظ درجه سهولت قابلیت اجرا نیز روش John Green HSE(Health Safety Environment)با امتیاز میانگین ۱۲/۵۸۳۳ ، بالاترین رتبه و روش CRA با امتیاز میانگین ۹/۳۳۳۳ پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند .
Rolin مقایسه نتایج ارزیابی تک تک روشها با میانگین در صد فراوانی سطح ریسکها نشان می دهد که نتایج مربوط به روشGeronsin نزدیکترین نتایج را با میانگین در صد فراوانی سطح ریسکها داشت . از لحاظ میانگین زمان مورد نیاز برای ارزیابی ریسک روشGeronsinRolin با میانگین زمانی ۱۸۲۸ دقیقه کمترین زمان را به خود اختصاص داد، همچنین از لحاظ درجه سهولت قابلیت اجرا نیز با کسب امتیاز ۱۲/۳۳۳۳ در رده دوم قرار دارد و با توجه به معیارهای فوق روش Rolin Geronsin بعنوان روش مناسب برای تعیین ریسکهای واحد احیاء مستقیم در شرکت فولاد مبارکه پیشنهاد می گردد