سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید شبان – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده و دانشجوی دکتری علوم و مه
سعید عباسی – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد آ

چکیده:

گونههای گیاهی که برای فضای سبز شهری در مناطق خشک و نیمهخشک مورد استفاده قرار میگیرند ازتنوع بالایی برخوردار نیستند و بسیاری از آنها به خشکی حساس بوده و نیاز آبی آنها بالا است. این مطالعه به منظور انتخاب گونههای جدید و نیز گونه های مقاوم به خشکی برای کاشت در فضای سبز و نیز جنگلکاری در اطراف شهرهای مناطق خشک و نیمه خشک مانند آباده انجام شده است. طی چند سال اخیر به دلیل کمبود آب، فضای سبز شهر آباده آسیبهای فراوانی را متحمل گردیده است. این امر به خصوص در فضاهای سبز حاشیه شهر به وضوح قابل رویت میباشد. از بین رفتن تعداد زیادی از این درختان جدای از مسائل کمبود آب، کاشت برخی گونه های حساس به خشکی که نیاز آبی بیشتری دارند مشکل را حادتر می کند .لذا این مطالعه در مناطق آباده، سه منطقه با اقلیمی مشابه آباده( بوانات فارس، سعادتشهر فارس و باغسرخ شهرضا) به منظور انتخاب گونه های مناسب و سازگار با شرایط آب و هوایی شهر آباده انجام گرفت. در هریک از مناطق مورد مطالعه سیاهه فلورستیک آنها تهیه و بر اساس ویژگیهای گونه های و رشدشان گونه های مناسب برای کاشت در فضای سبز آباده معرفی شدند. همچنین در منطقه باغسرخ شهرضا که گونه های مختلف درختی و درختچه ای (اقاقیاRobinia pseudacacia انجیر Ficus carica بادام زراعی Amygdalus sp) بادام کوهی Amygdalus scoparia) بنه Pistacia atlantica پسته خوراکی Pistacia vera توت سفید Morus alba) داغداغان Celtis caucasica زیتون Olea europaea) و نارون Ulmus carpinifolia به مدت حدود ۱۰ سال کاشته شده بودند، به منظور انتخاب گونه های سازگار، پارمتر های رشد سالانه (از هر گونه با ۵ تکرار) و درصد زنده مانی آنها اندازه گیری و داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای مقایسه میانگین پارمتر رشد گونه های مورد مطالعه آزمون دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد که گونه های انجیر، زیتون و داغداغان با داشتن رشد کمتر و درصد مرگ و میر بیشتر کمترین سازگاری و گونه های پسته، بنه، بادام کوهی، سنجد، نارون، اقاقیا و توت سفید با داشتن رشد بیشتر و درصد مرگ و میر کمتر از گونه های سازگار به منطقه مورد مطالعه می باشند. همچنین در این مطالعه مشکلات و محدودیت های فضای سبز شهر آباده نیز بررسی شده است.